fbpx
 

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (E-SHOP) – ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΜΕ

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (E-SHOP) – ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΜΕ

epidotisi_eshop-psifiaka-ergaleia

Στο πλαίσιο του Προγράμματος ενισχύονται υφιστάμενες ιδιωτικές Επιχειρήσεις που ασκούν οικονομική δραστηριότητα, και για τις οποίες συντρέχουν αθροιστικά και μεταξύ άλλων οι ακόλουθες προϋποθέσεις::

Το πρόγραμμα Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων έχει σκοπό να φέρει την Ελλάδα του σήμερα ένα βήμα πιο κοντά στην digital εποχή. Αξιοποιώντας τις ψηφιακές δυνατότητες που μπορεί να ενσωματώσει μια εταιρεία στην καθημερινότητά της έχει σκοπό να επιδοτήσει τις εταιρίες για να προβούν στις παρακάτω ενέργειες.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Έχουν την έδρα τους ή υποκατάστημα στην Ελληνική Επικράτεια με ελληνικό ΑΦΜ.

Είναι ενεργές κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης Χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα.

Έχουν ιδρυθεί/ συσταθεί πριν την 01.01.2022.

Συνιστούν νομική οντότητα (Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία ή Ετερόρρυθμη Εταιρία, Ι.Κ.Ε, Ατομική Επιχείρηση, Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση, Συνεταιρισμός) ή Ατομική Επιχείρηση και τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία

Οι δικαιούχοι του Προγράμματος εντάσσονται στις ακόλουθες διακριτές κατηγορίες και υποκατηγορίες με κριτήριο την απασχόληση (εξαρτημένη εργασία):

ΚατηγορίαΕΜΕ
10,01 ΕΜΕ < μ ≤ 10 ΕΜΕ
210 ΕΜΕ < μ ≤25 ΕΜΕ
325 ΕΜΕ < μ ≤ 40 ΕΜΕ
440 ΕΜΕ < μ ≤ 250 ΕΜΕ

Επιλέξιμες Δαπάνες για ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΜΕ

1. Εταιρίες που δεν έχουν ηλεκτρονικό κατάστημα έχουν την ευκαιρία να εισέλθουν στον χώρο του ηλεκτρονικού εμπορίου με ένα νέο e-shop.

2. Εταιρίες που έχουν ήδη ηλεκτρονικό κατάστημα έχουν την ευκαιρία να βελτιώσουν το e-shop τους με νέες υπηρεσίες και διασυνδέσεις. Οι ενέργειες που μπορούν να ενταχτούν στο πρόγραμμα είναι:

• Κατασκευή καινούργιου e-shop
• Αναβάθμιση e-shop στις τελευταίες εκδόσεις
• Δημιουργία διασύνδεσης με εμπορικές εφαρμογές (Softone, Pylon κτλ)για σύνδεση του e-shop με την αποθήκη.
• Δημιουργία διασύνδεσης με εταιρίες courier για αυτόματη δημιουργία Voucher και ενημέρωση των πελατών για την πορεία της παραγγελίας τους
• Εργαλεία που συνδέονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα και επαυξάνουν την λειτουργικότητά του. Για παράδειγμα:

– Υπενθύμιση εγκαταλελειμμένων καλαθιών
– Πόντοι ανταμοιβής αγορών
– Review για αγορασμένα προϊόντα
– Παρουσίαση σχετικών προϊόντων
– Εμφάνιση προϊόντων που έχει επισκεφθεί ήδη ο επισκέπτης
– Σύνδεση/εγγραφή με χρήση των Social Media
– Live chat
– Εργαλεία για advanced προσφορές (2+1 δώρο κτλ)

Χρονική διάρκεια και ορόσημα Προγράμματος

Δικαιούχοι:

Κατηγορίας 1

Αιτήσεις Χρηματοδότησης ειδικά για δικαιούχους που εμπίπτουν στην κατηγορία ένα (1), μπορούν να υποβάλλονται από την Τετάρτη 22 Ιουνίου 2022, έως και την Δευτέρα 31 Οκτωβρίου 2022.

Πραγματοποίηση αγορών ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών με χρήση των vouchers για τους δικαιούχους της κατηγορίας ένα (1), μπορεί να γίνεται έως την Παρασκεύη 30 Δεκεμβρίου 2022.

Ως ημερομηνία λήξης της μεταβατικής περιόδου (cooling off period) για την οποία επιτρέπονται ορισμένες μόνο (κατ’ εξαίρεση) περιπτώσεις εξαργύρωσης vouchers, ορίζεται η Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2023.

Ως ημερομηνία ολοκλήρωσης των πάσης φύσεως πληρωμών και ολοκλήρωσης του Προγράμματος για τη συγκεκριμένη κατηγορία δικαιούχων ορίζεται η Τρίτη 28 Φεβρουαρίου 2023.

Κατηγοριών 2, 3 και 4

– Αιτήσεις Χρηματοδότησης ειδικά για δικαιούχους που εμπίπτουν στις κατηγορίες δύο (2), τρία (3) και τέσσερα (4), μπορούν να υποβάλλονται από την Τετάρτη 22 Ιουνίου 2022, έως και την Δευτέρα 31 Οκτωβρίου 2022.

Πραγματοποίηση αγορών ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών με χρήση των vouchers για τους δικαιούχους των κατηγοριών δύο (2), τρία (3) και τέσσερα (4), μπορεί να γίνεται έως την Παρασκευή 28 Απριλίου 2023.

Ως ημερομηνία λήξης της μεταβατικής περιόδου (cooling off period) για την οποία επιτρέπονται ορισμένες μόνο (κατ’ εξαίρεση) περιπτώσεις εξαργύρωσης vouchers, ορίζεται η Τετάρτη 31 Μαΐου 2023.

Ως ημερομηνία ολοκλήρωσης των πάσης φύσεως πληρωμών και ολοκλήρωσης του Προγράμματος για τη συγκεκριμένη κατηγορία δικαιούχων ορίζεται η Παρασκευή 30 Ιουνίου 2023.


Ύψος και ένταση ενίσχυσης

Στο πλαίσιο του Προγράμματος δίνεται η δυνατότητα αξιοποίησης επιταγών (vouchers), βάσει του μεγέθους της επιχείρησης -σε όρους απασχόλησης-  και ειδικότερα ανά Κατηγορία Επιχειρήσεων. Συγκεκριμένα:  

 (Α)(Β)(Γ)(Δ)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣΜέγεθος Επιχείρησης (μ)Ονομαστική Αξία Voucher(s) (Μέγιστο ποσό ενίσχυσης)Μέγιστη επιλέξιμη δαπάνηΈνταση ενίσχυσης
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 10,01 ΕΜΕ < μ ≤ 5 ΕΜΕ€900,00€1.000,0090%
5 ΕΜΕ < μ ≤ 10 ΕΜΕ€1.800,00€2.000,0090%
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 210 ΕΜΕ < μ ≤18 ΕΜΕ€3.600,00€4.000,0090%
18 ΕΜΕ < μ ≤ 25 ΕΜΕ€5.400,00€6.000,0090%
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 325 ΕΜΕ < μ ≤ 32 ΕΜΕ€9.000,00€10.000,0090%
32 ΕΜΕ < μ ≤ 40 ΕΜΕ€10.800,00€12.000,0090%
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 440 ΕΜΕ < μ ≤ 50 ΕΜΕ€13.500,00€15.000,0090%
50 ΕΜΕ < μ ≤ 250 ΕΜΕ€18.000,00€20.000,0090%

Επισημαίνεται ότι το ύψος της ενίσχυσης/ ποσό εξαργύρωσης δεν μπορεί να υπερβεί:

την ονομαστική αξία του voucher, όπως αποτυπώνεται στη στήλη (Β) και,

το 90% του πραγματικού κόστους των προμηθευόμενων ψηφιακών προϊόντων και  υπηρεσιών.

Οι δαπάνες που ενισχύονται στο πλαίσιο του Προγράμματος δεν επιτρέπεται να ενισχυθούν από καμία άλλη πηγή, Εθνική ή Ευρωπαϊκή.

Για περισσότερες πληροφορίες, αναφορικά με τους κανόνες επιλεξιμότητας των δαπανών, παρακαλούμε συμβουλευτείτε την ενότητα 6.3 της Πρόσκλησης.

Ενδεικτικά παραδείγματα ελέγχου επιλεξιμότητας δαπανών και υπολογισμού ενίσχυσης παρέχονται στην ενότητα 6.4 της Πρόσκλησης.

Η ενίσχυση καταβάλλεται επί πλήρως εξοφλημένων, εκ μέρους της ωφελούμενης επιχείρησης, δαπανών.
Ως «πλήρως εξοφλημένη» δαπάνη για τους σκοπούς του Προγράμματος νοείται η δαπάνη για την οποία έχουν ήδη καταβληθεί από την ωφελούμενη επιχείρηση:
1) Το 10% της καθαρής αξίας της συναλλαγής
2) Το σύνολο του ΦΠΑ τα οποία από κοινού συνιστούν την «Ιδία Συμμετοχή» της ωφελούμενης επιχείρησης.

Η WebForce είναι εγκεκριμένος προμηθευτής. Οπως προαναφέρθηκε το voucher καλύπτει το 90% της κατασκευής ή ανανέωσης του e-shop σας

You cannot copy content of this page